การประเมินที่ปรึกษา ประธาน และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ ระดับประเทศ

เนื่องด้วยวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้รับการประเมินที่ปรึกษา ประธาน และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน โดยมีคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑.นายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๒. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกรกองพัฒนาเกษตรกร
๓.นางสาวจุฬาภรณ์ นกสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย
๔. นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร
๕. นางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯการจัดการพื้นที่และวิศวกรรม
๖. นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร


การยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ่อเกลือขอขอบคุณ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน นำโดย นายรติ ช่อลำไย รองอัยการจังหวัดและคณะ ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒” ณ หอประชุมอาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ่อเกลือ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องด้วยวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนบ่อเกลือ จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ อาคารหอประชุมพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

เนื่องด้วยวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ่อเกลือจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ณ อาคารหอประชุมพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


โครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

เนื่องด้วยทางอุทยานแห่งชาติขุนน่าน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ขิ้น ในวันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนลูกเสือและเนตรนารีจำนวน ๑๐๐ นาย เข้าร่วมในครั้งนี้


กศจ.น่าน และสาธารณสุขจังหวัดได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม

เนื่องด้วยวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทาง กศจ.น่าน และสาธารณสุขจังหวัดได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องด้วยวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องด้วย วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้ทำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๗ พรรษา ณ บริเวณพื้นที่บ้านห่างทางหลวง ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน


กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนากุ่มและวัดนาขวาง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน