นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยการนิเทศเชิงรุก และการบริหารด้านงบประมาณ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้รับนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยการนิเทศเชิงรุก และการบริหารด้านงบประมาณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๕

เนื่องด้วยวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีนายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และมีคณะครู บุคลากร นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานเพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วย วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้ต้อนรับ นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขาธิการสภาสถาบันสวนกุหลาบ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือสถาบันสวนกุหลาบ และคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ่อเกลือ หนึ่งในโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

เนื่องด้วยวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิดดูภาพกิจกรรม<–


โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ ได้เข้าศึกษาดูงาน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ ได้เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ บริเวณโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


ดูแลสุขภาพช่องปาก “เด็กวัยเรียน”

เนื่องด้วยวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้เข้าให้ความรู้และดูแลสุขภาพช่องปาก “เด็กวัยเรียน” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร ๑ รงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


นิเทศเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

เนื่องด้วยวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับการนิเทศเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน สหวิทยาเขตวรนคร ณ โรงเรียยนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–