อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA โดยมีวิทยากร คือ นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ รองผู้อำนวยการ คณะครู ณ ใต้ถุนอาคารเรียน๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

เนื่องด้วยวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer จำนวน ๒๕๒ คน ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–>คลิกเยี่ยมชมภาพกิจกรรม<–


พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙

เนื่องเด้วยวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่๙) วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำโดย นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ประเมินรองผู้อำนวยการ ขวัญชนก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นำโดย ท่านอรรณพ  จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  ท่านเสรี พิมพ์มาศ ท่านสมเพชร งามธุระ ท่านเกียรติศักดิ์  สุทธหลวง และ ท่านไพรพรรณ  สารวุฒิพันธ์ คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของ  นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกเพื่อเยี่ยมชมภาพกิจกรรม<–


ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

เนื่องด้วยวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ทางคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นำโดย รองผู้อำนวยการ โสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาส ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอรรถพล ศิริมูล ศึกษานิเทศน์ และนางสาวราตรี อินทิวงค์ นักวิชาการศึกษา ทำการประเมินคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียบ่อเกลือได้แก่ นางสาววรณีนุช ตาลสิทธิ์ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกเพื่อดูรูปภาพ<–


การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารสถานศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารสถานศึกษา จากคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นำโดย นางธิดาเสมอใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก และนายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ณ ห้องประกันคุณภาพโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมแนวคิดหน้าที่พลเมือง

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๖ ทางมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมแนวคิดหน้าที่พลเมือง สิทธิพลเมืองตามกฎหมาย รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือจำนวน ๒๐๐ คน จัดขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริย์ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนบ่อเกลือ นายมานพ ตันติกตัญญุ และ นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม สู่รั่วชมพู-ขาว อย่างเป็นทางการ ด้วยความยินดียิ่ง

–> คลิกดูภาพกิจกรรม <–


วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดจิดกรรม วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม <–


กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ปี ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้ทำกิจกรรมทำบุญโรงเรียน ถวายเครื่องสังฆทาน ภัตตาหาร ให้กับพระสงฆ์ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

คลิกดูภาพกิจกรรม