กิจกรรม รายงานตัว มอบตัว และสอบวัดความรู้เพื่อจัดห้องเรียน

เนื่องด้วยวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม รายงานตัว มอบตัว และสอบวัดความรู้เพื่อจัดห้องเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ขึ้น ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ บริเวณโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปีพ.ศ.๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ ปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒๑กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ เพื่อเผยแพร่ผลงานแต่ละกลุ่มสาระ และจัดกิจกรรม เกม กีฬา ต่างๆให้กับผู้มาเยี่ยมชม ณ โรงยิมอเนกประสงค์โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมเดินทางอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


งานของดีบ่อเกลือ ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางอำเภอบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมของดีบ่อเกลือ ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อหลวง


โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล”

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล” ณ บริเวณสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม”หงสา…มิตรชิดใกล้” HONGSA…We ARE FAMILY ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เนิ่องด้วยวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้จัดกิจกรรม”หงสา…มิตรชิดใกล้” HONGSA…We ARE FAMILY ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ โรงยิมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน