ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#เอกสารประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ

#เอกสารTORงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฯ

#เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

 


ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

                 เนื่องด้วยวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้รับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกเพื่อเยี่ยมชมภาพกิจกรรม<–


โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริฯ

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนบ่อเกลือ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


สำนักสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางสำนักสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์แก่คณะครู บุคลากรโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ได้ออกรถเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน

เนื่องด้วยวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ได้ออกรถเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ อาคารทิพย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–


กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เนื่องด้วยวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ อาคารพิทย์ศิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


การประเมินโครงการกล้าดี ปีที่ ๖

เนื่องด้วยวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้รับการประเมินโครงการกล้าดี ปีที่ ๖ โครงการ ดอกเกลือ ดอกสวย ช่วยอนุรักษ์ป่า
ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ารนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นางไพรพรรณ สารวุฒิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ และนางสาวฐานิดา จิตตะปาโล ครูโรงเรียนปัว ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ เข้ารับการฝึกภาคสนาม

เนื่องด้วย โรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ เข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จังหวัดน่าน โดยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๓ พฤษจิกายน ๒๕๖๔ และ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประกอบด้วย นายมรกต​ แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ นายมานพ​ ตันติกตัญญุ​ รอง​ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ​ นายทรงพิสิฐ​ ปิ่นสันเทียะ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


การฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่สอง เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒

เนื่องด้วยวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่สอง เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน

–>คลิกดูภาพกิจกรรม<–