อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA โดยมีวิทยากร คือ นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ รองผู้อำนวยการ คณะครู ณ ใต้ถุนอาคารเรียน๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน