ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เนื่องด้วยวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านได้ทำการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รองฯ ขวัญชนก วงศ์วิเศษ นำโดย นายสมเพชร งามธุระ ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน นายเสรี พิมพ์มาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และคณะ ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

คลิกดูภาพกิจกรรม