สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ นำโดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ นายจิรวัฒน์ ปัญญา และคณะ ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


การประเมินที่ปรึกษา ประธาน และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ ระดับประเทศ

เนื่องด้วยวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้รับการประเมินที่ปรึกษา ประธาน และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ ระดับประเทศ ณ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน โดยมีคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑.นายชาญยุทธ์ ภานุทัต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
๒. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกรกองพัฒนาเกษตรกร
๓.นางสาวจุฬาภรณ์ นกสกุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย
๔. นางสาวนันทมาส ทองปลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร
๕. นางมนทิรา พรมบุรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯการจัดการพื้นที่และวิศวกรรม
๖. นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กองพัฒนาเกษตรกร