การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

เนื่องดัวยวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน