กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน