ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๒

กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ่อเกลือ รับการประเมิน การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒