๓๐ ปี โรงเรียนบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๓๐ ปี โรงเรียนบ่อเกลือขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

เนื่องดัวยวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วยวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือ ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือจังหวัดน่าน


กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดน่าน

เนื่องด้วยวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดน่านขึ้น ณ อาคารพิทย์สิริ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เนื่องด้วย วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุยายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อรับรองพรรค B.K. Development ให้เป็นสภานักเรียน ณ ใต้ถุนอาคาร ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๒

กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ่อเกลือ รับการประเมิน การประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒