โรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมโรงเรียน

เนื่องด้วย วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทางคณะครู บุคลากรโรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพโรงเรียนบ่อเกลือ ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน