กิจกรรม วันสันติภาพโลก ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม วันสันติภาพโลก หยุดนิ่งเพียง ๑ นาที ให้ความสันติเกิดขึ้นแก่โลก ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทางมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ร่วมกับโรงพยาบาลบ่อเกลือ จัดกิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

เนื่องด้วยวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ทางบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด ร่วมกับบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ และห้องสมุด โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

 


วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เนื่องด้วยวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน