จัดกิจกรรมพัฒนาครู ยุค 4.0

เนื่องด้วยวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางชมรมครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและกองทุนกุหลาบบ่อเกลือ จัดกิจกรรมพัฒนาครู ยุค 4.0 และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ ณ อาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

เนื่องด้วยวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนบ่อเกลือ จัดอบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้ง 2

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางชมนมที่พักจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้ง 2 ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


อบรม “คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ “

เนื่องด้วยวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรม อบรม “คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ใต้ถุนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน