กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี

เนื่องด้วยวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน