อบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ณ โรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องด้วยวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี

เนื่องด้วยวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ

เนื่องด้วยวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางโรงเรียนบ่อเกลือได้เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ ณ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน