เผยแพร่ผลงาน

นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา รูปแบบ BOKLUEA MODEL นายมานพ ตันติกตัญญุ  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ

1.วิจัยเพื่อการประเมินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ่อเกลือ

2.วิจัยเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน โรงเรียนบ่อเกลือ

3.เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ผู้รายงาน นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน่านนคร ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2564