เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ.2564

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริฯ

สำนักสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ได้ออกรถเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน

กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินโครงการกล้าดี ปีที่ ๖

ารนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ เข้ารับการฝึกภาคสนาม

การฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่สอง เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒