ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ตราสถานศึกษา

สถานที่ตั้ง

78 หมู่ 5 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55120 โทร./แฟลช์ 054-778078

ปรัชญาโรงเรียนบ่อเกลือ               “ปัญญา นรานัง รัตนัง”

คำขวัญโรงเรียน                               รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ.

ดอกไม้ประจำโรงเรียนบ่อเกลือ      ดอกเสี้ยวขาว

 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา           “โรงเรียนวิถีพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา           “ต้นกล้า พอเพียง”

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณธรรม นำความรู้ นักเรียนมีทักษะอาชีพ  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานงานพระราชดำริ”

พันธกิจ

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลก
2. สร้างโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและเสมอภาค
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4.  พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1.  นักเรียน เป็นคนดี มีความรู้ มีทักษะชีวิต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานงานพระราชดำริ มาใช้กับชีวิตประจำวัน
2.  นักเรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าข้อมูลและการสร้างองค์ความรู้
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
5. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์โรงเรียนบ่อเกลือ ปีการศึกษา 2560
        กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และ สืบสานงานพระราชดำริ

ระดับที่เปิดสอน

โรงเรียนบ่อเกลือเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

– ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)

– ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 – ม.6)

  1. หลักสูตรทวิศึกษา

– ช่วงชั้นที่ 4 (ห้อง 2)