ภาพกิจกรรม

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยการนิเทศเชิงรุก และการบริหารด้านงบประมาณ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานเพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนบ่อเกลือ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ๒๕๖๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

โรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ ได้เข้าศึกษาดูงาน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดูแลสุขภาพช่องปาก “เด็กวัยเรียน”

นิเทศเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

กิจกรรมครบรอบ ๓๓ ปีโรงเรียนบ่อเกลือ

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและเนตรนารี

โรงเรียนบ่อเกลือขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิจกรรมโครงการลูกจิตอาสาพระราชทาน

โครงการอบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เหล่ากาชาดจังหวัดน่านพบนักเรียนทุนพระราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรม MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

กิจกรรมโครงการ วิ่งตวยกั๋น สานฝันหื้อน้อง

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ชมพู-ขาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานด้านโครงการพระราชดำริฯ

สำนักสหกรณ์จังหวัดน่าน ได้มาให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้านสหกรณ์

สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน ได้ออกรถเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน

กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประเมินโครงการกล้าดี ปีที่ ๖

ารนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

โรงเรียนบ่อเกลือได้นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ -๓ เข้ารับการฝึกภาคสนาม

การฉีดวัคซีน Pfizer รอบที่สอง เข็มที่ ๑ และเข็มที่ ๒

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ วPA

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

พิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่๙

ประเมินรองผู้อำนวยการ ขวัญชนก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อเกลือ

ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน

การนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารสถานศึกษา ๒๕๖๔

กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมแนวคิดหน้าที่พลเมือง

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเรียนบ่อเกลือ

วันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

กิจกรรมทำบุญโรงเรียน ปี ๒๕๖๔

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

ทำบุญหอพักพระราชทาน ๒

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ปี ๒๕๖๔

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รับรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการคัดกรองและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา 2564

บายศรีสู่ขวัญและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต

เข้าร่วมการแข่งขัน มัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

กีฬาสีภายในชมพู-ขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนอำเภอบ่อเกลือ

กิจกรรม วันฮาโลวีน Halloween ปี 2563

รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือได้มีการกิจกรรมต้อนรับท่านผู้อำนวยการ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

การจัดการเรียนรู้ ช่วงโรคระบาด โควิด-๑๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะศึกษาธิการจังหวัดเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ่อเกลือ

ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ และ ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ ต้นกล้าพอเพียงผลิตภัณฑ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

กิจกรรม Christmas & Happy new year ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพกิจกรรมกีฬา-กรีฑาสีโรงเรียนบ่อเกลือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมค่าย ECT CREAT CAMP ๒๐๑๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ่อเกลือ

การประเมินที่ปรึกษา ประธาน และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ่อเกลือ ระดับประเทศ

การยุติความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการ “สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒”

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย

โครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

โครงการฝึกอบรมลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger)

กศจ.น่าน และสาธารณสุขจังหวัดได้ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม

กิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔

๓๐ ปี โรงเรียนบ่อเกลือ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดน่าน

ตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

กิจกรรม รายงานตัว มอบตัว และสอบวัดความรู้เพื่อจัดห้องเรียน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ปีพ.ศ.๒๕๖๒

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ่อเกลือ ปี ๒๕๖๒

 

กิจกรรมเดินทางอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานของดีบ่อเกลือ ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล”

กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่

กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรม”หงสา…มิตรชิดใกล้” HONGSA…We ARE FAMILY ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

เหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

มอบทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ ในการแข่งกีฑามัธยมน่านเกมส์

เข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ พบปะนักเรียน

 

ผ้าป่าการศึกษากองทุนกุหลาบบ่อเกลือ

กิจกรรมทำบุญอาคารพิทย์สิริ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ่อเกลือ

โรงเรียนวัดตาล จังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ่อเกลือ

วันปิยมหาราช ๒๕๖๑

โรงเรียนปากยาง จังหวัดพิษณุโลก เข้าเยียมชมโรงเรียน

กิจกรรม วันสันติภาพโลก ๒๕๖๑

กิจกรรม”ฉลาดรู้เรื่องเพศ” ๖๑

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม

โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนบ่อเกลือ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรม แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สวนเกษตรแก้จน

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

อบรมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP

จัดกิจกรรมพัฒนาครู ยุค 4.0

โครงการ “น้องอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ” ครั้ง 2

อบรม “คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ “

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม โรงเรียนบ่อเกลือ จ. น่าน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.๑,๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

ปัจฉิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา

อบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

ทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือและเนตรนารี

เข้าร่วมเดินขบวนในงานขอดีประจำอำเภอบ่อเกลือ

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และแลกของขวัญให้กับนักเรียนหอพักบ้านไกล

กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ “ชมพู-ขาวเกมส์”

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการทรูปลูกปัญญา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโรงเรียนบ่อเกลือ

ทางเหล่าสภากาชาดจังหวัดน่าน ได้เยี่ยมและมอบผ้าห่มให้กับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯโรงเรียนบ่อเกลือ

วัน “วชิราวุธ”

กรีฑานักเรียนภายในอำเภอบ่อเกลือ

ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑามัธยมศึกษา จังหวัดน่าน

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนบ่อเกลือเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช