ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49

ด้วยโรงเรียนบ่อแกลือ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 533,920.00 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

โหลดไฟล์ประกาศ  3.ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง การประกวดราคาจ้างฯ