ข้อมูลอาคารสถานที่

จำนวนอาคารเรียน/ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ อาคารประกอบต่างๆ

1. อาคารเรียน 108 ล จำนวน  3  หลัง

2. อาคารฝึกงาน 102 / 27                        จำนวน  1  หลัง

3. อาคาร ชค 104                                      จำนวน  1  หลัง

4. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน                    จำนวน  3  หลัง

5. บ้านพักครู                                              จำนวน  7  หลัง

6. บ้านพักภารโรง                                     จำนวน  1  หลัง

7. สนามบาสเกตบอล                               จำนวน  2  สนาม

8. สนามฟุตบอลขนาดเล็ก                      จำนวน  1  สนาม

9. ประปาถังสูง                                          จำนวน  1  ถัง

10.  หอพักนักเรียนหญิง (ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)                                                                                 จำนวน   1  หลัง

11.  บ้านพักนักเรียนแบบกรมอาชีวะ    จำนวน   2  หลัง

12.  โรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง               จำนวน   1  หลัง

13.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์             จำนวน   2  ห้อง

14.  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ    จำนวน   1  ห้อง

15.  ห้องสมุด                                              จำนวน   1  ห้อง

16.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์              จำนวน   1  ห้อง