1.  ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม

2.  ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

3.  ประกาศโรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49

กิจกรรมเดินทางอยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานของดีบ่อเกลือ ๒๕๖๒

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “อบอุ่นใจ…เพื่อน้องผู้ห่างไกล”

กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขี้นปีใหม่

กีฬาสีภายในโรงเรียนบ่อเกลือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑