กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน “ส่งความรู้ สร้างความสุข”

วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการวาดภาพ และช่างตัดผม

โรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนบ่อเกลือ