การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดน่าน

ตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกวดคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๒